open search bar close search bar

Polityka prywatności

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług i strony
internetowej było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu
przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób
wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie
internetowej lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności,
którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w
jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania ze strony
internetowej funkcjonującej pod adresem: www.osomstudio.com, która w
dalszej części Polityki Prywatności nazywana jest „Serwisem”. Niniejsza
Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli OSOM STUDIO sp. z
o.o. w Łodzi (90-223), ul. Rewolucji 1905 r. 82, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000457850, NIP: 725-20-66-858.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się
skontaktować z nami na adres mailowy ado@osomstudio.pl .
W zakresie danych zbieranych automatycznie opisanych w punkcie 2.4.
Polityki Prywatności administratorami Twoich danych mogą być także nasi
Partnerzy wskazani w punkcie 12 Polityki Prywatności. Pełną listę naszych
Partnerów wraz z informacjami o stosowanych przez nich Politykach
Prywatności znajdziesz tutaj.

 

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

1. Informacje ogólne
Współpraca z nami lub korzystanie z naszej Strony może wiązać się z
potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane
zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o
których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru
decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy
korzystać.

2. Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na Stronie pewne Twoje dane będą zbierane
automatycznie.
Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony zbieramy i gromadzimy
informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny,
identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć,
ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina
korzystania ze Strony, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość
ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne
informacje. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie 9 Polityki Prywatności.

3. Pozostałe dane
Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać
Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do
zawarcia umowy dojdzie.
Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub
uzyskania informacji (np. zapytanie ofertowe) za pomocą strony internetowej,
telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania
nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i
możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych,
które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę
Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne
dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest
niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię
interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji
żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które
poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim
zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.
Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych
może być:
Twoja zgoda;
zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą
elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Strony);
obowiązek prawny;
prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych
będzie Twoja zgoda.
W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w
polach oznaczonych jako nieobowiązkowe.
Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich
danych osobowych, w celu dopasowywania treści, reklam i innych usług w
Serwisach oraz w Internecie, przez nas i przez naszych Partnerów. Więcej na
ten temat przeczytasz w punkcie 8 Polityki Prywatności.

2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy
Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy,
której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje
żądanie, przed zawarciem umowy.
Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest
równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są
niezbędne do świadczenia przez nas usług, dane te będą przez nas
przetwarzane na podstawie umowy.

3. Obowiązek prawny
W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi
na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.
Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane
wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów
wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez
nas lub przez osoby trzecie.
Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy
okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów
osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i
wolności.
Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego
uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów
publikacji profilowanych reklam naszych usług, jak też dla celów dochodzenia
praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.
Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe
zbierane automatycznie na Stronie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji,
zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszej Strony.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez
których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy
mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które
musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do
faktur).
W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą
prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz
cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak
na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom
trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:
nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane
osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem
danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty wykonujące
kampanie banerowe np. w serwisie Onet i/lub Wirtualna Polska;
nasi Partnerzy wymienieni w punkcie 12 Polityki Prywatności;
inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi,
kancelarie prawne, firmy kurierskie;
organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami
przetwarzania.
Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z
korzystaniem z naszej Strony nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar
lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z
uwagi na przepisy prawa podatkowego.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas
będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje
nam to prawo lub z niego korzystamy.
W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu
lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż do czasu
istnienia spółki.
Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce
Twego urządzenia aż do momentu, gdy samodzielnie jest skasujesz,
korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, o czym więcej przeczytasz
punkcie 9 do Polityki Prywatności.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte
lub zanonimizowane.

7. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg
uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień,
kontaktując się z nami:
mailowo: ado@osomstudio.pl
korespondencyjnie: OSOM STUDIO sp. z o.o., ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych
oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy
na Twoje pytania i żądania.
Przysługuje Ci:
prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie
przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe
przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże
będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po
naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w
związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z
maila kontaktowego, jaki został podany przy zapisie na naszej Stronie.
Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie
niniejszego punktu.
Jeśli przy wejściu na Stronę wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie
wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda
zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten
będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na
cookies i na profilowanie możesz to zrobić, odznaczając ww. checkbox.
Pamiętaj, że masz prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że przysługuje
Ci prawo do wypisania z bazy danych (zaprzestanie subskrypcji newslettera,
zaprzestanie profilowania na podstawie Twoich danych etc.). By skorzystać z
tego prawa, skontaktuj się z nami na adres ado@osomstudio.pl, wówczas
zgodnie z Twoją prośbą bądź zmienimy ustawienia Twojej prywatności, bądź
skasujemy dane osobowe.
Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych
Partnerów, postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych
politykach prywatności, do których linki zamieściliśmy w punkcie 12 Polityki
Prywatności.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych
narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu
nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie
nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE
W systemach reklamowych tj. Facebook Ads oraz Google AdWords
zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.
Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą
dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te
parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest
targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy,
czy kontekst jej emisji.
Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega
m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania
czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam
oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści
prezentowanych użytkownikowi.
Reklamy i treści wyświetlane w wykorzystywanych przez nas systemach
reklamowych mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do
urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.
Kryteria te to:
geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach;
emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone
odpowiednimi tagami);
informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia
(PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język
ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania
jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub
kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach
technicznych (np. tylko na PC).
Na naszej Stronie na potrzeby profilowania reklam i treści dokonujemy też
podziału użytkowników (a w zasadzie podziału grup cookie, które ci
użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na
segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma
bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści i
reklamy według zachowania użytkowników w naszych Serwisach. Np. jeśli w
przeglądarce identyfikowanej dzięki cookie oglądany był serwis dedykowany
dla kobiet a następnie w tej samej przeglądarce czytany był artykuł dotyczący
mody wnioskujemy, że dany użytkownik jest kobietą interesującą się modą
(wnioskowanie na skutek zachowania). W takiej sytuacji dokonywane przez
nas profilowanie będzie się przejawiało w emisji zrealizowanych przez naszą
agencję reklam.

9. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?
Cookies są krótkimi informacjami, które nasza Strona zapisuje na dysku
Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików
tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym
powodzeniem cieszy się ta Strona. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się
jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz na naszej Stronie. Chcemy
wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu
możemy uczynić naszą Stronę ciekawszą i lepszą w odbiorze. To Ty dajesz
nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje
wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się na naszej
Stronie. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez naszą Stronę do
tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości. Na skutek dostępu do danych zawartych w plikach cookies
uzyskujemy podczas Twojej wizyty na Stronie kategorie danych wskazane w
punkcie 2.4. Polityki Prywatności.
Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim
urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają
niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się
bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy
korzystania ze Strony.
Z uwagi na okres przechowywania w ramach Strony stosowane są dwa
zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia
Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu
końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Ciebie.
Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Strony następujące rodzaje plików
cookies:
niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisów;
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka
lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych
bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies – co do zasady – nie
pozwalają na Twoją identyfikację.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Strony.
Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi
poprawne działanie Strony w pełnym zakresie.
Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do
profilowania, o którym mowa w punkcie 8 niniejszej Polityki Prywatności oraz
do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne na naszej
Stronie oraz w Internecie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu
oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby.
Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie zgody w
oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu
na naszą Stronę. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki
internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na
akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już
istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie
i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób.
Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na
wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy
zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką
informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają,
naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do połączenia ze Stroną i wybrać opcję
automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też
zarządzać cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron
internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek
internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach
potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym
zakresie:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć
współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w
analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące
czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:
Internet Explorer:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno
zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane
witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości
localStorage.
z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka
„Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz
przechowywanie DOM”.
Mozilla Firefox:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno
zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka”
dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie
w linii ‚dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‚true’ na ‚false’.
Chrome:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno
zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz
inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości
localStorage.
Opera:
z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W
oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie
pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików
cookie, oraz zawartości localStorage.
w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię
‚localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling
For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.
Safari:
należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a
następnie Prywatność.
w miejscu „Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej
witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

10. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTóW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W
TYM NASZYCH PARTNERÓW
W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy
posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te
realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą
także przy pomocy danych uzyskanych na naszej Stronie realizować swoje
własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych
administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych na Stronie
realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie 12 Polityki Prywatności.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych
przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie
związanym z ochroną Twoich danych osobowych:
1. Analityka
1. Google Analytics
Na naszej Stronie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez
Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która
jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz
przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie
na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis
znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i
zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano
anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP
użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w
innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do
serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio
po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie
Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji
korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich
funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz
związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności
raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów
demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją
przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi
danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały
pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP)
związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również
zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i
zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
2. HotJar
Do zapisywania ścieżek interakcji z naszymi Serwisami oraz przeprowadzania
ankiet używamy narzędzia HotJar, dostarczanego przez Hotjar Ltd, Level 2, St
Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta,
Europe, +1 (855) 464-6788, support@hotjar.com. Jest to narzędzie, które
anonimowo zapisuje aktywność losowo dobieranych użytkowników w naszych
Serwisach. Zbierane przez nie dane analizują nasi specjaliści, wspomagając w
ten sposób rozwiązywanie problemów, na które natykają się użytkownicy, w
celu polepszania jakości świadczonych przez nas usług. Listę danych
zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://www.hotjar.com/privacy.
Informujemy, że możesz zrezygnować z monitorowania Twojej aktywności na
stronie https://www.hotjar.com/opt-out lub włączając opcję „do not track” w
ustawieniach przeglądarki internetowej. (https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop,
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=pl)
2. Analityka w celach reklamowych i w celu dostosowania treści
1. Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej Strony za pośrednictwem
platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam
korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam
mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych
przez użytkowników na naszej Stronie. Dane z piksela wykorzystujemy w
poniższym zakresie:
emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
tworzenie grup odbiorców reklam,
analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.
Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane
gromadzi piksel?”.
2. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej Strony za pośrednictwem
platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych
reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia,
dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą –
czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam
optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords
działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie
najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane
decyzje związane z wydatkami na reklamy,
automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych
celów biznesowych,
widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym
urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze
witryny.
Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146
3. Pozostałe informacje
1. Wtyczki społecznościowe
Przy niektórych treściach na naszej Stronie – przede wszystkim na naszym
blogu – stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów
społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych
funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych
portali społecznościowych lub je polecić.
Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook
„Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób
pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.
Przy przeglądaniu treści naszych Serwisów, w których zintegrowana została
wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie
połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje
m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia.
Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany
lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.
Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym,
serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny
na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek
społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis
społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu.
Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych
stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z
danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.
Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi
mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a
operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści
pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę
aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej
wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.
Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności
znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/
+1button.html.
Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795
Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod
adresem: http://twitter.com/privacy.

11. BEZPIECZEŃSTWO
Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby
chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób
przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub
fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również
ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem
działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a
czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności.
Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała
na naszej Stronie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w
nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej
umieszczenie w danym Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio
wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.
Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki
Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego
przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie
rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Zróbmy to!

Popracujmy nad wspólnym projektem.

Jesteś ciekaw, co możemy zrobić dla Twojego biznesu? Chcesz skorzystać z zalet marketingu online, potrzebujesz graficznej obsługi firmy, planujesz uruchomić sklep internetowy albo kampanię reklamową adwords?

Skontaktuj się z nami i zobacz, jakie działania podejmiemy, by nasz wspólny projekt zrealizował Twój cel biznesowy.

Skontaktuj się